BOKMÄSSAN 2023 Göteborg

Sophie Ekman deltar i Bokmässan 2023 med sin bok ”Skolhälsovården som försvann med skollagen 2010”

Läs mer här

Omslaget

Mediaframträdande och youtube

Statssekreterare Maja Fjaestad, HKH Prins Daniel, Rektor Ole Petter Ottesen, KI, och WHO-chefen Sourmya Swaminathan från seminariet Sustainable Health på Nobel Forum, Karolinska Institutet i maj 2022

Sophie Ekman har varit med i många olika medier under flera årtionden.
Hon har intervjuats, skrivit debattartiklar och medverkat i olika TV-program.
Ämnesområdena har ofta varit knutna till hennes profession som läkare, främst inom skolhälsovården, och som framgångsrik fundraiser.
I den här listan presenteras det mest aktuella materialet först i listan.

………………………………………
Ur tidningen Altinget

9 februari 2023

Debatt

Sedan skolhälsovården övergavs råder rysk roulette med barns hälsa

Tidigare var skolhälsovården ett heltäckande skyddsnät och en trygghet för svenska familjer. I dag har den monterats ner, menar Sophie Ekman Wretlind, medicine hedersdoktor Karolinska institutet och skolöverläkare emerita.

Barnens själ och deras psykiska och fysiska välbefinnande måste vårdas som en skör blomma under skoltiden, skriver debattören.
Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix/TT

Barnens själ och deras psykiska och fysiska välbefinnande måste vårdas som en skör blomma under skoltiden, skriver debattören, Sophie Ekman, medicine hedersdoktor Karolinska institutet och skolöverläkare emerita.

Det svenska samhället tycks stå lamslaget och ingen verkar förstå varför kriminalitet kryper ner i åldrarna och utanförskapet ökar i samhället.
Svaret är enkelt. Om man känslomässigt överger ett barn kan barnet aldrig få tilltron till någon vuxen och än mindre till samhället.

Skolsköterskorna saknas

Barn som blir övergivna känslomässigt drabbas extra hårt psykiskt om de därtill har en medfödd genetisk ökad känslighet. Sårbarhet ökar också hos barn som lever i dysfunktionella familjer eller har upplevt traumatiska händelser i sitt liv. Barnets känslospröt vibrerar av oro och osäkerhet och behovet av att bli sedd blir extra stort.

Men inte en gång i samhällsdebatten de senaste tio åren har jag hört rop från politiker eller beslutsfattare som kräver att vi behöver återfå skolsköterskor i alla skolor och skolläkare. Vi hör rop på mer socialtjänst och mer polis, men aldrig rop på fler skolsköterskor och skolläkare. Fast de stod för första linjens vård och var som ett BUP.

Tidigare var skolhälsovården ett heltäckande skyddsnät och en trygghet för svenska familjer. Det var lika för alla barn, oavsett etnicitet eller socialgrupp. I skolhälsovården diskuterades allt från psykosociala och medicinska problem utöver att det skrevs remisser.

Barn behöver ett heltäckande skyddsnät

Lika viktigt var att man hade respekt och förståelse för att föräldrar från olika delar av världen kan ha svårigheter att förstå det svenska samhället. En god dialog påbörjades i skolhälsovården och då sekretess råder gick det att skapa lugn och förtroende för det svenska samhällssystemet. Då förtroende etablerades i skolhälsovården med föräldrar och barn gick det lätt att överföra sekretessbelagd information vidare till elevhälsa, BUP, socialtjänst, LSS. Det skapades ett tryggt nätverk som fungerade.

Det fanns också ett annat forum för föräldrar som hade tung problematik och kom i kläm. Det kallades BUS, Barn och Ungdomar som faller mellan Stolarna. Här skapades insatser för de familjer som föll utanför ramarna i den svenska skolan. I BUS ingick skolhälsovården, rektor, skola, barn-och utbildningsförvaltning, socialtjänst, BUP, LSS och ibland även andra aktörer.

Varför har den trygga skolsköterskan försvunnit? Tidigare fanns det en i varenda skola i Sverige. Skolsköterskan var tidigare navet i en skola och stod för det heltäckande skyddsnätet som fångade in alla barn oavsett etnicitet och klasstillhörighet. Det fanns en i varenda skola, från den minsta byskolan. Varför tog man bort screening av alla barn av både skolläkare och skolsköterskor?

Skolhälsovård fanns från andra världskrigets slut i alla skolor i hela Sverige. Den var gratis och en naturlig del av skolan. Det innebar att alla barn fick reda på om de hade oupptäckta sjukdomar, funktionsnedsättningar eller andra svårigheter som krävde extra anpassning i skolan.

Rektorn ensamt ansvarig för barns hälsa

Med skolhälsovården och klassundersökningarna involverades föräldrarna aktivt i sina barns hälsa. Dessutom anmäldes alla barn som hade frånvaro till skolhälsovården. Om frånvaron varade mer än några dagar ringde skolsköterskan och möte med skolhälsovården anordnades inom en vecka för att bringa klarhet i barnets frånvaro.

Skollagen som infördes 2010 har haft en förödande effekt. Den har lett till att barn lämnas i sticket då det lagstadgade kravet på att alla skolor skulle ha skolsköterskor och skolläkare övergavs. I dag räcker det att barn får tillgång till elevhälsan, vilket i praktiken innebär rysk roulette med barns hälsa.

I dag är det rektorn som bestämmer tillgången till elevhälsan. Än mer märkligt är att skollagen låter rektorn ensam vara ansvarig för barns hälsa, fast vederbörande saknar medicinsk utbildning. Det finns alltså inte en skolöverläkare som delar ansvaret med rektorn för att trygga barns rätt till hälsa. Uppdraget ligger inte heller längre på socialdepartementet, utan under utbildningsdepartementet då vårduppdraget är borta ur elevhälsan.

Sjukdomar kunde upptäckas tidigt

Hur kan det vara möjligt att man avskaffade preventiv vård i skolan? Hur kan man undandra barns rätt att få sina sjukdomar och funktionsnedsättningar tidigt upptäckta i skolan? Vuxna har rätt till screening, men i många fall har barn sin sista läkarkontroll före två år ålder på BVC förnekas rätten att få reda på medicinska, motoriska och neurologiska utvecklingsavvikelser.

Hur kan man undandra barns rätt att få sina sjukdomar och funktionsnedsättningar tidigt upptäckta i skolan?

Barnens själ och deras psykiska och fysiska välbefinnande måste vårdas som en skör blomma under skoltiden. Varför överger vi då skolbarn fysiskt och psykiskt i den viktigaste tiden i ett barns liv, den från förskoletid till tonåring? Det går också emot barnkonventionen, som säger att alla barn och föräldrar har rätt få reda på barnets hälsotillstånd.

Finland har kvar skolhälsovård som är statligt styrd och ligger under primärvården. I Finland är barn trygga, lärare har hög status och barn presterar mycket bra i PISA-mätningar. Finland är dessutom hem till ett av världens lyckligaste folk. Kriminalitet och utanförskap som i Sverige existerar inte.

Följ Finlands exempel

Vi vill göra som Finland när det gäller Natoprocessen. Varför inte gällande barns rätt att tidigt bli sedda som just den unika person de är och bemötas av skolsköterska och skolläkare? Finland har 2 300 skolläkare medan motsvarande siffra i Sverige är en skolläkare per 10 000 barn.

Vi kan inte låta barn glida in i kriminalitet i ung ålder för att vi tog bort det statliga kravet på att det ska finnas skolsköterska och skolläkare i alla skolor och att det ska bedrivas preventiv vård i skolan. Tänk om alla skolor, friskolor som kommunala skolor, återfick kravet att alla skolor ska bedriva preventiv vård och vara första linjens vård. Då skulle samhällsansvaret fördelas bredare och diskussionen om vinsterna i välfärden skulle få en annan valör.

Alla barn förtjänar att få bli sedda under skoltiden.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Det är utmärkt att Socialstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för vården, ger ut nya riktlinjer, så att barn och unga med exempelvis adhd och autism kan få bättre vård i skolan och i samhället.
Men problemet är att uppdraget, riktlinjerna från Socialstyrelsen, har en missvisande rubrik eftersom vård i skolan inte längre finns.
Det är en ny verklighet för skolbarn sedan 2010 då lagen om sammanhållen vård för skolbarn togs bort.

Skolbarnens hälsa försummas
Den nya skollagen, som då kom, tog bort skolans tidigare uppgift att vara första linjens vård för skolbarn och även vara ett lokalt folkhälsoinstitut med medicinska fakta och medicinsk kunskap som bas.
Den förebyggande vården och hela kedjan för en god folkhälsa, där mödravårdscentral och barnavårdscentral ingick, klipps nu av när barnen började skolan, eftersom man tog bort skolhälsovården.
Efter detta har ingen i samhället längre ett uppdrag att ge skolbarn vård.
Inte primärvården, inte regionerna och inte Skolverket.

I slutbetänkandet av utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga SOU 2021:78, som presenterades för den tidigare socialministern, Lena Hallengren (S), i början av året, skriver utredaren Peter Almgren:
”Elevhälsans medicinska insatser kommer inte heller att följas, eftersom Socialstyrelsen i sitt arbete bedömt att den verksamheten inte är primärvård vilket har kommit fram i utredningens dialog med Socialstyrelsen. Det innebär att en stor del av hälsan hos barn och unga mellan 6 och 20 år inte kommer att följas.”

Elevhälsa är alltså inte vård enligt Socialstyrelsen. Elevhälsan ligger inte heller under socialdepartementet utan enbart under utbildningsdepartementet.
Rektorerna har nu ansvar för barnens hälsa – men saknar medicinsk utbildning.
Finns det ingen skolöverläkare finns det alltså inte heller någon väl fungerande vård.

Följ Finlands exempel
Detta skiljer oss från Finland, ett föredöme inom skolområdet.
Där finns det en skolhälsovård med skolläkare och skolsköterskor som regelbundet gör klassundersökningar, är en första linjens vård och verkar som ett lokalt folkhälsoinstitut baserat på medicinska fakta.
I Finland har en skolläkare ansvar för 2 300 elever, i Sverige kan en läkare i elevhälsan ha ansvar för cirka 10 000 elever.
I Finland lyder skolhälsovården under primärvården och styrs av både socialdepartementet och utbildningsdepartementet.

Låt oss alltså återinföra skolhälsovården i Sverige och följa Finlands framgångsrika modell där lärare får vara pedagoger och den psykosociala delen sköts av skolhälsovården tillsammans med övrig elevhälsa.
Då får vi bättre vård till alla barn oavsett om de drabbats av fysisk eller psykisk ohälsa.

…………………………………………………………………………………………………………………

Frågan om skolläkare diskuteras nu allt oftare sedan Sophie Ekmans bok kommit ut.

Debatt i Altinget i augusti 2022

”Det gamla folkhemmet, som hade en skolhälsovård, gav ett heltäckande skyddsnät för alla barn.
Detta var Sveriges signum”, skriver Sophie Ekman i sitt debattinlägg.

Medicinen på bilden används bland annat som behandling för ADHD.

Självklart borde alla barn screenas för ADHD, autism, hjärtfel, glutenintolerans, tillväxtrubbningar och alla medicinska sjukdomar som barn kan ha.
Detta skriver Sophie Ekman Wretlind, skolöverläkare emerita och medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet i en debattartikel i nyhetsportalen Altinget på nätet.
(Läs hela artikeln i Altinget här).


Debatt i tidningen Socionomen i april 2022

Sophie Ekman Wretlind:
Inlägg: (Klicka här)
”Vi måste återinföra
skolhälsovården”

Slutord: (Klicka här)
”Maria Kjellgren och jag har
mycket gemensamt”

Marie Kjellgren
Replik: (Klicka här)
”Dr Wretlind ger ett ensidigt perspektiv av elevhälsa”

MEDIEARKIVET


(Klicka på den önskade rubriken så kommer mediainslaget, artikeln eller materialet från youtube eller facebook upp)
Debatt om skolhälsovården 2022. Många inslag finns på facebook
En dokumentär om Sophie Ekman Wretlinds utnämning till hedersdoktor vid KI
30 års slit gjorde henne till hedersdoktor. Intervju efter promoveringen till hedersdoktor
Hos Malou 2018 – Samtal med socialminister Annika Strandhäll om skolhälsovård
TV4 Sth – Om konsten att lyckas sluta röka
TV 1997 – Om elevernas rökning
TV Morgon 1996 Christoffer Gillberg
KunskapskanalenStorforum: Glöm inte barnet – Experter i studion
TV4 Morgon Om Aspberger
TV SthOm neuropsykologiska störningar hos barn
TV Aktuellt Om DAMP 1997
SVT Norrland, Norra Magasinet – Om DAMP och diagnostik
UR 1996Om DAMP del 1 – att längta till skolan – på lördagar
UR 1996 Om DAMP del 2 – att vara gullig men också omöjlig
TV2 1996 – Nästan som andra – barn med DAMP
TV maj 1994 – Föräldrarna slutade röka bättre än eleverna
Rapport 1988 Om DAMP och TV4Alice Bah med experter i studion om dolda handikapp

Från youtube och facebook 2022-1997
Inslag och filmer med Sophie Ekman i youtube
Filmer och inslag med Sophie Ekman i facebook

Artiklar i urval
Smittspridning genom corona”. DN 5 maj 2020
”Utan skolhälsovård mår våra barn sämre”. Aftonbladet/debatt 23 september 2018
”Skolhälsovården som försvann”. Läkartidningen nr 2/2018
”Deprimerade barn får inte gå till skolpsykolog”. SvD 2012 (endast SvD-pren.)
Läkare oense om försening”. SvD 2011
”Nedmontering av skolhälsovården stärker inte barns rättigheter”. SvD 2011 (endast SvD-pren.)
”Hjärnan blir lite svullen”. Expressen 2010
”Skolvården pressas hårt”. SvD 2009 (endast SvD-pren.)
”Fall i Solna anmälda”. SvD.se/nyheter/stockholm 2008 (endast SvD-pren.)
Barnen blir feta av den här maten”. Expressen 2003
”Släpp loss kupongerna, det är lunch!”. SvD 2002
”Därför exploderar fetman”. SvD 2002 (endast SvD-pren.)
”Skolan knäcker 120 000 barn”. Christoffer Gillberg och Sophie Ekman, inlägg i DN 1997